tungluanvan

Khái niệm cơ chế quản lý Ngân Sách Nhà Nước cho giáo dục và đào tạo

Đánh giá bài viết

1 post trong bài viết này

1/ Khái niệm cơ chế quản lý Ngân Sách Nhà Nước cho giáo dục và đào tạo
Quản lý là yêu cầu tất yếu để đảm bảo sự hoạt động bình thường của mọi quá trình và hệ thống kinh tế – xã hội. Thực chất của quản lý là thiết lập và thực hiện hệ thống các phương pháp và biện pháp khác nhau, tác động một cách có ý thức tới đối tượng của quản lý nhằm đạt được kết quả nhất định.
 
Tham khảo thêm các bài viết sau:
 
Quản lý Ngân Sách Nhà Nước được hiểu là việc sử dụng Ngân Sách Nhà Nước làm công cụ quản lý hệ thống xã hội thông qua việc sử dụng những chức năng vốn có của nó. Quản lý Ngân Sách Nhà Nước là việc làm cần thiết gắn với việc chi Ngân Sách Nhà Nước nhằm tạo ra những khoản chi đảm bảo đúng mục đích sử dụng và đạt hiệu quả cao.
 
Cơ chế quản lý Ngân Sách Nhà Nước là hệ thống các nguyên tắc, các hình thức và phương pháp quản lý điều hành Ngân Sách Nhà Nước trong từng giai đoạn phát triển kinh tế. Cơ chế quản lý Ngân Sách Nhà Nước bao gồm các cơ chế thu, chi ngân sách, cân đối ngân sách, cấp phát ngân sách.
 
Yêu cầu của cơ chế quản lý Ngân Sách Nhà Nước trong nền kinh tế thị trường là ưu tiên sử dụng Ngân Sách Nhà Nước để thực hiện những nhiệm vụ của Nhà nước, những công việc mà thị trường không thể thực hiện hoặc không thể giao cho thị trường thực hiện. Bên cạnh đó, sử dụng ngân sách nhà nước phải tránh tư tưởng bao cấp, bao biện, làm thay cho thị trường. Trái lại, Ngân Sách Nhà Nước phải tạo ra môi trường  để thu hút, khuyến khích sự tham gia của các nguồn tài chính khác trong thị trường bổ sung cho nguồn lực Ngân Sách Nhà Nước.
 
2/ Nội dung cơ chế quản lý Ngân Sách Nhà Nước cho giáo dục đào tạo
a/ Cơ chế phân cấp ngân sách
 
Trong cơ chế quản lý Ngân Sách Nhà Nước, cơ chế phân cấp ngân sách có vị trí rất quan trọng, thể hiện mối quan hệ phân cấp, phân quyền, phối hợp hoạt động giữa các cấp chính quyền trong việc quản lý, điều hành ngân sách.
 
Yêu cầu đối với cơ chế phân cấp ngân sách là Ngân sách Trung ương phải giữ vai trò chủ đạo tập trung các nguồn thu có tính chất quốc gia và giải quyết các nhu cầu chi tiêu có tính chất trọng điểm trên phạm vi cả nước.
 
Ngân sách địa phương phải được phân cấp một số nguồn thu và nhiệm vụ chi nhất định để đảm bảo thực hiện chức năng quản lý Nhà nước của chính quyền địa phương trên địa bàn. Mối quan hệ giữa ngân sách TW và ngân sách địa phương phải được giải quyết hài hòa thông qua cơ chế điều tiết và trợ cấp ngân sách giữa TW và địa phương.
 
Việc địa phương quản lý ngân sách có thể giúp huy động và phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn và làm cho cung cấp dịch vụ phù hợp hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu và mong muốn của người dân địa phương với hiệu quả cao hơn phù hợp với điều kiện và tình hình cụ thể tại địa phương.
 
Tuy nhiên, nếu phân cấp không tốt sẽ dẫn đến những rủi ro như sự chồng chéo, làm suy yếu sự điều phối TW và địa phương, tăng bất bình đẳng và làm xuống cấp dịch vụ trong một số ngành quan trọng.
 
Việt Nam có bốn cấp chính quyền. Ở cấp TW, quyền lập pháp thuộc về Quốc hội, cơ quan mà theo điều 84 của Hiến pháp có trách nhiệm quyết định Ngân Sách Nhà Nước. Ngân Sách Nhà Nước gồm không chỉ ngân sách của chính quyền TW mà còn có cả ngân sách tổng hợp của các cấp tỉnh – huyện – xã.
 
Cơ cấu của ngân sách mang tính thứ bậc: Ngân sách mỗi cấp không chỉ được HĐND cấp đó quyết định mà còn phải được chính quyền cấp trên phê chuẩn. Chính quyền ở mọi cấp hoạt động theo một hệ thống song trùng lãnh đạo và chịu trách nhiệm giải trình.
 
Từng cấp ngân sách phải chịu trách nhiệm lập dự toán ngân sách hàng năm (bao gồm các khoản thu, chi trên phạm vi địa bàn), chịu trách nhiệm hướng dẫn, giám sát việc thực hiện ngân sách cấp dưới. Cấp huyện tổng hợp dự toán ngân sách xã, báo cáo lên tỉnh. Tỉnh tổng hợp dự toán ngân sách các huyện báo cáo lên Bộ Tài chính.
 
Dự toán ngân sách cấp xã do Ban tài chính xã lập. Dự toán ngân sách cấp huyện do Phòng tài chính huyện lập và dự toán ngân sách cấp tỉnh do Sở tài chính tỉnh lập.
 
Mục đích của phân cấp quản lý ngân sách giữa các cấp chính quyền là nhằm giảm bớt sự ỷ lại của cơ quan cấp dưới, đồng thời xóa bớt sự bao biện, làm thay của chính quyền cấp trên. Nhờ đó mà sự phân định trách nhiệm, quyền hạn trong quản lý Ngân Sách Nhà Nước một cách rõ ràng hơn và tạo ra các điều kiện cần thiết cho việc nâng cao hiệu quả quản lý ở lĩnh vực này.
 
Nguồn : https://luanvan1080.com/co-che-quan-ly-ngan-sach-nha-nuoc-cho-giao-duc-dao-tao.html

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now