thetvbytesoft

Project ứng dụng bấm giờ

Đánh giá bài viết

1 post trong bài viết này

Khi vào Github, mình bất ngờ thấy một project khá hay, đó là project app bấm giờ: Stopwatch
 
Project-ung-dung-bam-gio.png
 
Stopwatch ứng dụng navigation controller, UILabel, UIButton và UITableView và chủ yếu layout bằng cách kéo thả giao diện.
 
Xem thêm: viết phần mềm
 
Trong bài viết này, mình sẽ giúp bạn làm project
 
 
B1: Chạy Xcode, khởi tạo 1 project mới, ở đây mình đặt tên cho nó là "Stopwatch"
 
Sau đó tạo thêm 1 file swift có sẵn import Foundation đặt tên cho nó là Stopwatch.swift
 
 
Xem thêm: lập trình website
 
B2: bắt đâu tạo
 
- Mở file Main.storyboard, đây là nơi để hiển thị giao diện
 
+ Đầu tiên hãy tạo ra 1 NavigationController kế thừa từ ViewController cho trước
 
click vào hình tròn màu vàng ở trên ViewController -> Editor -> Embed in -> NavigationController
 
+ Tất cả những đối tượng chúng ta cần dùng đến là: UILabel, UIButton, UITableView
 
- Bắt đầu thêm các đối tượng vào ViewController:
 
+ Thêm 2 UILabel đặt tên là: timerLabel vào lapTimerLabel
 
+ Thêm 2 UIButton: playPauseButton và lapRestButton
 
+ Thêm 1 UITableView: lapsTableView
 
- Sau khi thêm đủ các đối tượng, tiến hành ánh xạ các đối tượng vào file ViewController rồi đặt tên cho chúng
 
- Ở bên file Stopwatch.swift:
 
import Foundation
 
class Stopwatch: NSObject {
 
  var counter: Double
 
  var timer: Timer
 
  override init() {
 
    counter = 0.0
 
    timer = Timer()
 
}
 
}
 
counter với timer, là 2 thuộc tính mình tạo ra cho đối tượng Stopwatch, Double và Timer là kiểu dữ liệu
 
Double là kiểu dữ liệu số (giống như Int), nhưng Int là số nguyên không có phần thập phân, Double là có phần thập phân (kiểu như số thực) với phạm vi giá trị lớn.
 
- Bên file ViewController:
 
Bên trên hàm ViewDidLoad
 
fileprivate let mainStopwatch: Stopwatch = Stopwatch()
 
  fileprivate let lapStopwatch: Stopwatch = Stopwatch()
 
  fileprivate var isPlay: Bool = false
 
  fileprivate var laps: [String] = []
 
Ở đây chúng ta thấy kiểu khai báo là "fileprivate let", tức là đối tượng được khai báo sẽ được ẩn đi để các đối tượng khác bên ngoài thực thể mình khai báo không gọi được, còn bên trong thực thể đó sử dụng bình thường.
 
- Bây giờ hãy vào trong hàm ViewDidLoad:
 
  let initCircleButton: (UIButton) -> Void = { button in
 
      button.layer.cornerRadius = 0.5 * button.bounds.size.width
 
      button.backgroundColor = UIColor.white
 
    }
 
Những dòng code này giúp chúng ta làm bo góc các button và đặt màu nền là màu trắng
 
override var shouldAutorotate : Bool {
 
    return false
 
  }
 
đoạn code này là khai báo một biếm souldAutoroate trả về giá trị Bool, Bool là kiểu dữ liệu boolean, chỉ gồm 2 giá trị true/false (đúng/sai)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now